• Polityka prywatności

Polityka prywatności  Sklepu Internetowego Gmed www.gmed.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności zwana dalej: „Polityką” określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gmed.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”, określa ona również prawa Klientów oraz obowiązki  Administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Gmed Wojciech Goluch ul. Akacjowa 40, 20-258 Turka, NIP: 946-209-78-95, REGON: 364572444, email: sklep@gmed.pl zwany dalej „Gmed” bądź „Administrator”.

Gmed dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Gmed jest dobrowolne, jak również przekazywanie danych osobowych do Gmed jest dobrowolne. Jednak w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizację tej usługi bądź zakupu, w tym również zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży czy umowy o realizację Usługi Elektronicznej. 

 

Dane osobowe przekazywane do Gmed są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (art. 5 ust. 1 f RODO)

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.02.2021

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmed Wojciech Goluch ul. Akacjowa 40, 20-258 Turka, NIP: 946-209-78-95, REGON: 364572444, zwany dalej „Gmed” bądź „Administrator”.

 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”.
 2. Administrator danych osobowych uprawniony jest do ich przetwarzania wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 RODO).
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Gmed wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. III.2 niniejszej polityki prywatności.

 

 1. Cel i zakres zbieranych danych osobowych, podstawa prawna

 

 1. Gmed zbiera dane osobowe Klientów w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta art. 6 ust. 1 b RODO);
  1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym bez tworzenia indywidualnego konta Klienta, w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 b RODO);
  2. subskrypcji Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter art. 6 ust. 1 a RODO);
  3. korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 b RODO);
  4. złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 b RODO).
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail; imię i nazwisko.
 2. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta Klienta. Klient może w każdej chwili zmienić hasło na zasadach opisanych w pkt. V.
 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; dane adresowe: (ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość; województwo; kraj (państwo)); imię i nazwisko; numer telefonu.
 4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Przedsiębiorca podaje następujące dane: adres e-mail; dane adresowe: (ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość; województwo; kraj (państwo)); imię i nazwisko; numer telefonu; nazwa firmy Przedsiębiorcy; numer NIP.
 5. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Klient podaje następujące dane: adres e-mail.
 6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie i Serwisie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail; imię i nazwisko; numer telefonu.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 f RODO, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi).
 10. W celu prowadzenia ksiąg podatkowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.)
 11. W celu prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora). 
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

 1. Gmed zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Gmed stosuje certyfikat SSL wystawiony przez………...
 2.          W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Gmed nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 3. Gmed nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

 1. Komu udostępniane lub powierzane są dane
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Gmed z usług podmiotów zewnętrznych (dostawcy oprogramowania, podmiot obsługujący płatności, kurier). Gmed korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODOi chroniło prawa Klientów, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Gmed nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Gmed przekazuje dane, dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 5. Gmed może przekazywać dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego następującym odbiorcom:
 6. podmioty realizujące przesyłki (kurierzy, spedytorzy, przewoźnicy) – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy produktów przesyłką, Gmed udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Gmed.
 7. podmioty realizujące płatności (podmiot obsługujący karty kredytowe i system elektronicznych płatnośc) – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Gmed udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Gmed w zakresie niezbędnym do obsługi płatności zleconej przez Klienta.
 8. podmioty zaopatrujące Gmed w rozwiązania informatyczne (dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej, oprogramowania do prowadzenia Sklepu Internetowego, newsleter, hosting) umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych – Gmed udostępnia dane osobowe Klienta dostawcy działającemu na jego zlecenie tylko w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 9. podmioty dostarczające usługi księgowe, prawne, doradcze zapewniający Gmed wsparcie (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Gmed udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 10. uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 • Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gmed tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Gmed i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gmed tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. W przypadku jeśli przetwarzanie związane jest z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

 

 • Polityka plików cookies

 

1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików tekstowych zwanych cookies, wysyłanych przez serwer i zapisywanych na urządzeniu końcowym po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu i Serwisu Internetowego  jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Gmed produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep i Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 1. Gmed może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 2. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 4. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 5. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 7. remarketingu, to jest badania zachowania wchodzących na stronę internetową Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę działań celem stworzenia profilu a także dostarczenia spersonalizowanych reklam dopasowanych do możliwych zainteresowań/potrzeb, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google oraz Facebook.
 8. Większość dostępnych przeglądarek internetowych w sposób domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, jednak istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia zapisywania plików Cookies. W przypadku wyłączenia całkowitego zapisywania plików cookies może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego np.: można nie mieć możliwości złożenia zamówienia gdyż zawartość koszyka może nie być zapamiętywana.
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Przy braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 10. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Google Tag Manager dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te są zbiorcze. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 4. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

           

 1. Prawa osób których dane osobowe dotyczą
 2.          Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 3. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Gmed.
 4. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 5. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Gmed zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 6. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Gmed może świadczyć jedynie za zgodą.
 7.          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 8. a)         Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Gmed przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Gmed, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 9. b)         Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 10. c)         Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Gmed nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 11.          Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 12. a)         Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 13. b)         Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 14.          dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 15.          wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 16.          wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 17.          dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 18.          dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Gmed podlega;
 19.          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 20. c)         Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Gmed może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Gmed. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Gmed, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 21.          Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 22. a)         Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Gmed nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 23. b)         Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 24.          gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Gmed ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 25.          gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 26.          gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 27.          gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Gmed, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 28.          Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 29. a)         Klient ma prawo uzyskać od Gmed potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 30.          uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 31.          uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 32.          uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 33.          Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 34. a)         Klient ma prawo do żądania od Gmed niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 35.          Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 36. a)         Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 37.          W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Gmed spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Gmed nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 38.          Klient może zgłaszać do Gmed skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 39.        Klient ma prawo żądać od Gmed przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 40.        Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

 1. Profilowanie
 2. Rozporządzenie RODOnakłada na Gmed obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Gmed podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 3. może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Gmed nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności
 2.          Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Gmed niezwłocznie poinformuje swoich Klientów.
 3.          Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: sklep@gmed.pl