• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Gmed  www.gmed.pl

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu produktów w Sklepie Internetowym Gmed dostępnym na stronie internetowej: www.gmed.pl
 3. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.gmed.pl jest Gmed Wojciech Goluch ul. Akacjowa 40, 20-258 Turka, NIP: 946-209-78-95, REGON: 364572444, email: sklep@gmed.pl, numer telefonu kontaktowego: 509 009 599
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym jest Gmed Wojciech Goluch ul. Akacjowa 40, 20-258 Turka, NIP: 946-209-78-95, REGON: 364572444. Polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określa ona również prawa Klientów oraz obowiązki Administratora danych osobowych. Polityka prywatności dostępna jest na Stronie Sklepu Internetowego Gmed pod adresem www.gmed.pl

 

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie
 2. Cena – oznacza cenę brutto produktu wyrażoną w polskich złotych i umieszczoną w ramach informacji o danym produkcie w Sklepie Internetowym. Podane ceny uwzględniają podatek VAT ale nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Dni robocze – są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, zamówionych Towarów.
 5. Koszt Dostawy – jest to opłata za dostawę Towarów do Klienta. Koszty realizacji dostawy podane w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia pokrywa Klient o czym jest informowany. Podany koszt dostawy podany jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.
 6. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionych Towarów przez Klienta.
 7. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym Gmed.
 8. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może zostać umowa sprzedaży.
 9. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel na platformie Sklepu Internetowego, uruchomiony za jego zgodą przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta klienta.
 13. Login – adres e-mail podany przez klienta podczas Rejestracji Konta Klienta
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, między klientem a sprzedawcą.
 15. Regulamin - oznacza Regulamin Sklepu Internetowego Gmed.
 16. Rejestracja - oznacza czynność dokonaną w sposób określony w punkcie I niniejszego Regulaminu, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 17. Sprzedawca bądź Gmed – oznacza Gmed Wojciech Goluch ul. Akacjowa 40, 20-258 Turka, NIP: 946-209-78-95, REGON: 364572444, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 18. Sklep Internetowy/ Sklep Internetowy Gmed/ Strona Sklepu Internetowego - oznacza adres strony internetowej, pod którym Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów gmed.pl
 19. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 20. Trwały nośnik - oznacza narzędzie umożliwiające Klientowi bądź Sprzedawcy na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp oraz odtworzenie informacji w niezmienionej postaci w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.
 21. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 22. Polityka prywatności – polityka prywatności Sklepu Internetowego Gmed

 

 • Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Obsługa klienta Sklepu Internetowego odbywa się pod numerem telefonu 509 009 599 lub adresem email sklep@gmed.pl, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Gmed jest dobrowolne, jak również przekazywanie danych osobowych do Gmed jest dobrowolne. Jednak w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizację tej usługi bądź zakupu, w tym również zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży czy umowy o realizację usługi elektronicznej. 
 3. Zakupy w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez Rejestrację i Logowanie do Konta Klient lub Zakupy bez rejestracji i złożenie zamówienia bez logowania do konta klienta – „Zakupy bez rejestracji”. Jednak w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego Gmed.
 4. Sprzedawca informuje, że charakter publiczny internetu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby do tego nieuprawnione, w związku z tym klienci powinni stosować właściwe środki ostrożności, które zminimalizują w/w zagrożenia. Jednocześnie sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, adresu strony internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wszystkich zamieszczonych opisów, zdjęć, formularzy, logotypów na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie mogą należeć także do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego Gmed było możliwe dla jego użytkowników przy pomocy wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików typu cookies co zostało opisane szerzej w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszającymi dobra osobiste osób trzecich.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Gmed w celu prowadzenia przez Klienta własnej działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym
 2. W celu stworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Gmed, Klient jest zobowiązany dokonać Rejestracji, która jest nieodpłatna.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym Gmed nie jest konieczna do złożenia zamówienia, w takim przypadku należy przejść do składania zamówienie bez rejestracji i logowania do konta klienta i wybrać przycisk „Zamówienie bez rejestracji”.
 4. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym Gmed, Klient wybiera przycisk „Zarejestruj” po czym jest zobowiązany wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybranie przycisku „Zarejestruj”. Podczas Rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło do Konta Klienta.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres sklep@gmed.pl Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

 

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Gmed nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jednak realizacja zamówień, wysyłka oraz odbiór osobisty odbywa się tylko i wyłącznie w Dni robocze.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany poprzez dodanie go do koszyka wybierając przycisk "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wybraniu w „Koszyk” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk na Stronie Internetowej Sklepu „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar wraz z kosztem dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi zaproszenie Sprzedawcy przez Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na Trwałym nośniku na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. V ust. 4 oraz z tą chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

 

 1. Sposoby płatności w Sklepie Internetowym
  1. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu Gmed przy danym Towarze są cenami brutto i nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a) przelew bankowy, karta płatnicza lub blik poprzez zewnętrzny system płatności paynow.pl, obsługiwany przez mBank (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu paynow o dokonaniu płatności przez Klienta)
  3. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  4. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
  5. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w punkcie VI ust. 1a, Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.
  6. W przypadku wybrania metody płatności o jakiej mowa w punkcie VI ust. 1a, 1b Klienta ma obowiązek dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych w innym wypadku Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 • Dostawa Towarów
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W innym wypadku, gdy dostawa miałaby być realizowana poza Rzeczpospolitą Polską należy skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić koszt dostawy indywidualnie.
 2. Dostawa towarów odbywa się przez Dostawcę po realizacji zamówienie przez Sprzedawcę.
 3. Koszty dostawy Towarów:
  1. przesyłka do 30 kg - 15,00 zł brutto,
  2. przesyłka za pobraniem - 19,90 zł brutto
  3. przesyłka o wartości brutto powyżej 500 zł – 0,00 zł
  4. odbiór osobisty – 0,00 zł
 4. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny odbioru telefonicznie pod nr 509 009 599. Płatność w takim przypadku następuje poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź przelew bankowy, kartę płatniczą lub blik poprzez zewnętrzny system płatności paynow.pl
 1. Sprzedawca realizuje zamówienie zazwyczaj w ciągu do 2 dni roboczych od momentu zapłaty za zamówiony Towar, chyba że towar jest na zamówienie wówczas klient zostaje o tym poinformowany.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) informacja przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.
  Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane wskaże Klient podczas rejestracji lub gdy składa zamówienie.
 7. Sprzedawca nie odpowiada również za podanie niewłaściwego adresu mailowego bądź nieaktualnego, w takim przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę poprzez zmianę adresu w Koncie Klienta.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie mógł odebrać zamówiony Towar. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 • Rękojmia na Towary
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, który jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar jednak ma wadę, Klient może:
 3. zwrócić się do Sprzedawcy o obniżenie ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się jednak z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w formie elektronicznej na adres sklep@gmed.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz reklamacji
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia przesłania formularza reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 9. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym
 2. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz odesłać zamówione Towary na adres Sprzedającego.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w momencie odbioru zamówionego Towaru przez Klienta. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony przez Sprzedawcę do niniejszego regulaminu Załącznik nr 2 do Regulaminu -  Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego przy pomocy poczty email.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany odesłać zamówiony Towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych Towarów od Klienta kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów Dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 9. Jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w przypadku umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zamkniętym/ zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Towary wykonane pod konkretne zamówienie Klienta zgodnie z jego wytycznymi nie podlegają zwrotowi jeżeli towar zgadza się z wcześniej ustalonym zamówieniem.

 

 1. Reklamacje
 2. Klient może dokonać reklamacji w przypadku, gdy otrzymany towar posiada wady techniczne, nie zgadza się jego ilość lub posiada uszkodzenia powstałe w czasie transportu przez Dostawcę. Przyczyny zaistnienia w/w okoliczności zostaną wyjaśnione z Klientem i/ lub Dostawcą zamówienia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od zgłoszenia jej przez Klienta, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Klient może składać reklamacje: telefonicznie, poprzez Sklep Internetowy bądź adres email: sklep@gmed.pl
 5. Klient może dokonać reklamacji wad technicznych Towaru, wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie i odesłać do siedziby Sklepu Internetowego. W przypadku odesłania niekompletnego produktu Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.
 6. Klient może dokonać reklamacji Towaru uszkodzonego w czasie transportu przez Dostawcę. W chwili odbioru zamówienia od Dostawcy Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki. Klient winien w obecności Dostawcy sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka nie jest oryginalnie zapakowana, jest otwarta lub w widoczny sposób jest uszkodzona, należy spisać w obecności Dostawcy protokół szkody (druk posiada Dostawca) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 7. W przypadku gdy Klient dokona odbioru uszkodzonej przesyłki należy ją otworzyć, sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem Klienta oraz czy zakupione Towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze Sklepem Internetowym a następnie pomimo odjazdu Dostawcy zażądać jego przyjazdu w celu spisania protokołu. Dostawca ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg. prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca nie jest producentem Towarów w związku z tym to Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Usługi świadczone bezpłatnie przez Sklep Internetowy
 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi świadczone bezpłatnie takie jak:
 3. Formularz kontaktowy
 4. Newsletter
 5. Prowadzenie Konta Klienta
 6. Zamieszczanie opinii
 7. Usługi wskazane w punkcie XI ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych usług w punkcie XI ust. 1, o czym poinformuje Klientów w postaci zmiany niniejszego Regulaminu.
 9. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu zapytania bądź wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu do Sprzedawcy.
  Rezygnacja z w/w usługi polega na nie wysyłaniu zapytań bądź wiadomości do Sprzedawcy.
 10. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości email zawierającej informacje o promocjach, nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Z usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który:

 

 1. doda swój adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się do subskrypcji Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. podczas Rejestracji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

Rezygnacja z w/w usługi jest możliwa poprzez wypisanie się z subskrypcji przy pomocy odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem przycisku rezygnacji z Newslettera w Koncie Klienta.

 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

Usunięcie Konta Klienta można dokonać poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta lub poprzez funkcję w Koncie Klienta „Kasuj Konto Klienta”. Przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na udostępnieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta możliwości publikacji opinii dotyczących Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym Gmed.

Rezygnacja z w/w usługi polega na nie zamieszczaniu opinii przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w następujących przypadkach:

 

 1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
 2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
 3. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z w/w przyczyn wymienionych  w punkcie XI ust. 8 a)-c) dokonywane jest poprzez zawiadomienie Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

 • Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
  1. Klient zamieszcza treści dobrowolnie. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Klient oświadcza, że:

   a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane opinie w Sklepie Internetowym;

   b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi, o której mowa w punkcie XI ust. 1 d Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

   c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych opinii przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

   d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Klient nie jest uprawniony do:

  zamieszczania w ramach korzystania z usługi, o której mowa w punkcie XI ust. 1 d  Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  b. zamieszczania w ramach korzystania z usługi, o której mowa w punkcie XI ust. 1 d Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów opinie wobec osób trzecich.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi, o której mowa w punkcie XI ust. 1 d Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku zamieszczenia opinii naruszającej w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi o której mowa w punkcie IX ust. 1 d, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

 • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Klient, inna osoba lub podmiot stwierdzi, iż treści zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu naruszają jej/ ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o naruszeniu.
 1. Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia rozpatrzy je i ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpływu oraz w razie konieczności podejmie działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu niepożądane treści.

 

 • Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 1. Klient oraz Sprzedawca mogą rozwiązać w każdej chwili umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Niniejszy Regulamin może zostać wydrukowany, zapisany na nośniku lub pobrany w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o tym, że może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Umowy ze Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są tylko i wyłącznie w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz reklamacji

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru